اهداف و برنامه ها

اهداف:

* ارتقا سبک زندگی و ایجاد اقتدار امت اسلامی

* توسعه مبانی و مدل های پاسخ گویی به نیازهای مردم

* ایجاد الگوهای حکم رانی برای توسعه مدل های فراگیر اقتصاد مردمی

 

برنامه ها:

* تامین مالی برای برنامه های انجمن توسط خیرین محترم

* طراحی و توسعه الگوهای خیرورزی 

* توسعه پیشتازانه فناوری های خیر رسان و دربرگیرنده