کارگروه ها

  • برند سازی
  • تأمین مالی
  • شبکه سازی
  • تعیین شاخص ها و فعالیت