خیر مضاعف

خیر اولیه همان موضوع فعالیت مجمع خیرین تخصصی می باشد و خیر مضاعف استفاده از فناوری ایرانی و محصولات شرکت‌های دانش بنیان داخلی در راستای برنامه های مجمع خیرین می باشد.

محصولاتی که تأییدیه‌ها و استانداردهای لازم را اخذ نموده، هم اکنون در کشور در حال استفاده می باشند و مورد تأیید انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان قرار دارند.

اهداف طرح:

حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان داخلی، کمک به اشتغال زایی نخبگان و متخصصین، توسعه فناوری های بومی