عضویت

انجمن ، یک موسسه عمومی نیست و اعضای حقیقی خود را از میان علاقمندانی که سالها تجربه در حوزه مدیریت و توسعه فناوری را دارند و می توانند نقش مؤثری در پیشرفت آن داشته باشند انتخاب می کند. البته انجمن از همکاری با آحاد مردم استقبال می کند ولی همکاری با انجمن، به منزله عضویت در آن نمی باشد. انجمن عضو حقوقی نمی پذیرد اما از همکاری با همه مؤسسات حقوقی خیریه استقبال می نماید.