چشم انداز و اهداف

چشم انداز 10 ساله

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان در سال 1408 شمسی، مؤثرترین نهاد مردمی در زمینه پیشرفت کشور مبتنی بر علم و فناوری است.

 

اهداف کلان 10 ساله (1408)

* پیشتازی کشور در حداقل پنج شاخه علم و فناوری با راهبری انجمن (مرجعیت علمی)

* راه اندازی حداقل پنج مجموعه از کسب و کارهای مکمل غیر وابسته به دولت با انتفاع مستقیم حداقل یک میلیون نفر (خیر فراگیر)

* فراهم کردن امکان مشارکت حداقل یک میلیون خیّر در برنامه های علم و فناوری (مشارکت خیرین)